1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ

Власник интернет портала на домену www.rts.rs је Јавна медијска установа „Радио - телевизија Србије“, матични број: 17644661, ПИБ: 104497527 са регистрованим седиштем на адреси ул. Таковска бр. 10, 11000 Београд (у даљем тексту: „РТС“ или  “руковалац“) и има својство Руковаоца у смислу члана 4 став 1 тачка 8) ЗЗПЛ, односно представља лице које организује обраду података о личности и одређује сврху те обраде.

РТС је независан и самосталан правни субјект који, обављањем своје основне делатности, омогућава остваривање јавног интереса у области јавног информисања и пружа опште и свеобухватне медијске услуге које подразумевају информативне, образовне, културне и забавне садржаје намењене свим деловима друштва.

 2. ДЕФИНИЦИЈЕ

Поједини изрази употребљени у овим Правилима приватности имају следеће значење:

Податак о личности је сваки податак који се односи на физичко лице чији је идентитет одређен или одредив, непосредно или посредно, посебно на основу ознаке идентитета, као што је име и идентификациони број, податка о локацији, идентификатора у електронским комуникационим мрежама или једног, односно више обележја његовог физичког, физиолошког, генетског, менталног, економског, културног и друштвеног идентитета;

Лице на које се подаци односе подразумева физичко лице чији се подаци о личности обрађују;

Руковалац подразумева РТС, будући да он одрeђује сврху и начин обраде података о личности;

Обрађивач је физичко или правно лице које обрађује податке о личности у име Руковаоца;

Прималац података је физичко или правно лице, односно орган власти коме су подаци о личности откривени, без обзира да ли се ради о трећој страни или не, осим ако се ради о органима јавне власти који у складу са законом примају податак о личности у оквиру истраживања одређеног случаја и који обрађују овај податак у складу са правилима о заштити података о личности која се односе на сврху обраде;

Обрада података о личности представља сваку радњу или скуп радњи које се врше аутоматизовано или неаутоматизовано са подацима о личности или њиховим скуповима, као што су прикупљање, бележење, разврставање, груписање, структурисање, похрањивање, уподобљавање или мењање, откривање, увид или давање на увид, употреба, откривање преносом, односно  достављањем, умножавање, ширење или на други начин чињење доступним, упоређивање или груписање, ограничавање, брисање или уништавање или било која друга радња обраде (у даљем тексту: обрада);

Повереник подразумева Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности РС.

Сви остали изрази који нису изричито обухваћени овим делом али се помињу у Општем обавештењу имају исто значење као у ЗЗПЛ.

 3. ВРСТЕ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ КОЈИ СЕ ОБРАЂУЈУ

Посетиоци интернет портала имају могућност да остављају коментаре на објављене вести и информације. За писање коментара није потребна регистрација, нити је потребно да се остављају лични подаци (као што су име, презиме, адреса електронске поште). Приликом остваљања коментара потребно је навести “user name” и “nick name”. Уколико, посетиоци ипак кроз коментаре оставе неке личне податке, ти подаци ће се третирати у складу са овим Правилима приватности и ЗЗПЛ.

Аутоматски прикупљамо одређене техничке информације са уређаја (компјутер, мобилни телефон, таблет и др.) са којих приступате РТС порталу. Приликом посете интернет порталу РТС-а, претраживач који користите на Вашем уређају ће аутоматски и без Ваше активности послати на сервер наше интернет странице: ИП адресу уређаја са ког је послат упит и који има приступ интернету, датум и време приступа, име и УРЛ преузете датотеке, интернет страницу/апликацију са које се приступа (referrer URL), претраживач који користите и, ако је потребно, оперативни систем рачунара који подржава интернет, као и име Вашег провајдера. Наведене податке сервер привремено чува у такозваној лог датотеци у следеће сврхе: обезбеђивање успостављања несметане везе, обезбеђивање комфорног коришћења наше интернет странице/апликације и процена безбедности и стабилности система. Подаци се чувају привремено и то за време посете страници, а затим се аутоматски бришу.

На интернет страници www.rts.rs постоје линкови ка страницама РТС-а на друштвеним мрежама (Twiter, Facebook, Youtube). Такође, постоји могућност да вести са портала РТС-а поделите на појединим друштвеним мрежама чији сте корисник.

На све податке које приликом Ваше посете прикупљају наведене платформе, као и на све податке које својевољно оставите на наведеним друштвеним мрежама, примењују се, поред ових Правила приватности и правила која су прописале наведене платформе (Terms of Service / Terms of Use, Privacy Policy, Cookie Policy). РТС не може се сматрати одговорним за било који вид незаконите употребе личних података, учињен од стране компанија у чијем су власништву, односно под чијом се контролом налазе друштвене мреже.

Повремено ћемо од вас тражити да нам доставите своје личне податке (нпр. име и e-mail адресу) како би сте могли да примате или користите услуге Интернет портала РТС.

E-mail адресе пријављених корисника сервиса на овом сајту не уступају се никоме (трећим лицима) ни под којим условима.
У случају да сте незадовољни сервисима који се реализују путем вашег e-maila и желите да прекинете даље коришћење, пошаљите ваш захтев за прекид сервиса на одговарајући E-mail Интернет портала РТС-а. Обавезујемо се да ваше податке (формулари, анкете, коресподенција, и сл.) нећемо давати, показивати, изнајмљивати нити продавати трећим лицима.

У мобилној апликацији за Андроид и iOS повремено ћемо прикупљати информације о начину коришћења апликације. Ови подаци третирају се само као групна статистика, и као такве их чувамо за нашу анализу, као и за будуће побољшање услуге према вама.
Осим тога, апликација може пратити начин на који конзумирате садржај, како би вам на основу тога пружила релевантне огласне поруке и садржај у оквиру мобилне апликације.

 4. СВРХА И ПРАВНИ ОСНОВ ОБРАДЕ

Наведени подаци о личности се прикупљају и обрађују, између осталог у сврху управљања и побољшања интернет странице, укључујући прилагођавање корисничког искуства. Правни основ за обраду је легитимни интерес ради бољег разумевања жеља наших посетилаца и прилагођавања интернет странице потребама и жељама посетилаца.

 5. НАЧЕЛА ОБРАДЕ ПОДАТАКА

У односу на податке о личности које обрађујемо у својству Руковаоца примењујемо следећа општа правила:

 • обрада података о личности ће бити увек заснована на валидном правном основу; подаци ће се обрађивати законито, поштено и транспарентно у односу на лице на које се подаци односе ("законитост, поштење и транспарентност")
 • обрада података о личности ће бити искључиво везана за сврху која је установљена приликом прикупљања података, а подаци ће се обрађивати у мери у којој је то неопходно да се испуни та сврха ("ограничење у односу на сврху обраде");
 • водићемо рачуна о томе да прикупљени подаци буду ажурни и тачни; узимајући у обзир сврху обраде, морају се предузети све разумне мере којима се обезбеђује да се нетачни подаци о личности без одлагања избришу или исправе ("тачност");
 • стараћемо се да обрада података која се врши буде примерена, битна и ограничена на оно што је неопходно у односу на сврху обраде ("минимизација података");
 • подаци ће се прикупљати у временском периоду који је неопходан да се оствари конкретна сврха обраде; подаци ће се чувати у облику који омогућава идентификацију лица само у року који је неопходан за остваривање сврхе обраде ("ограничење чувања");
 • подаци ће бити заштићени од случајног губитка, уништења, компромитације и сл; подаци ће се обрађивати на начин који обезбеђује одговарајућу заштиту података о личности, укључујући заштиту од неовлашћене или незаконите обраде, као и од случајног губитка, уништења или оштећења применом одговарајућих техничких, организационих и кадровских мера ("интегритет и поверљивост");
 • лицу на кога се подаци односе ће у сваком тренутку ће бити доступне информације о обради података о личности;
 • подацима ће приступ имати само за то овлашћена лица.

 6. НАЧИН ЧУВАЊА ПОДАТАКА И МЕРЕ ЗАШТИТЕ

Податке о личности похрањујемо и чувамо у својим интерним евиденцијама, у електронском и/или папирном облику у односу на које примењујемо све неопходне организационе, техничке и кадровске мере заштите у складу са захтевима важећег ЗЗПЛ.

 7. ПРАВА ЛИЦА ЧИЈИ СЕ ПОДАЦИ ОБРАЂУЈУ

Као лице чији се подаци обрађују имате следећа права:

 • право да захтевате информације о обради (чл. 23 и 24 ЗЗПЛ);
 • право да затражите приступ подацима о личности (члан 26 ЗЗПЛ);
 • право да затражите исправку, допуну или брисање података о личности, као и ограничавање обраде, све под условима и у складу са ЗЗПЛ (чл. 29,30,31 и 33 ЗЗПЛ);
 • право на преносивост података (члан 36 ЗЗПЛ);
 • право да приговорите обради (чл. 37-39 ЗЗПЛ);
 • право подношења притужбе Поверенику за приступ информацијама од јавног значаја и заштиту података о личности, право на судску заштиту, као и право на накнаду штете у случају незаконите обраде (чл. 82, 84 и 86 ЗЗПЛ),
 • друга права гарантована важећим ЗЗПЛ.

Као руковалац, пружићемо сву неопходну помоћ, у сврху остваривања Ваших права, у складу са условима и на начин прописан важећим ЗЗПЛ.

 8. ОБРАЂИВАЧИ И/ИЛИ ПРИМАОЦИ ПОДАТАКА

Категорије обрађивача које могу имати приступ личним подацима:

 • Компаније које одржавају информационе системе и интернет портале РТС-а;
 • Друга лица која у име и за рачун руковаоца врше одређене радње обраде.

Примаоци података могу бити и државни органи који су овлашћени да приступају подацима о личности, односно који су овлашћени да им ти подаци буду откривени, али искључиво у мери и на начин прописан законом.

Обрађивачи/примаоци су дужни да приступају са подацима и обрађују их на начин да поштују своје обавезе прописане ЗЗПЛ и другим примењивим законом.

9. РОК ЧУВАЊА ПОДАТАКА

Подаци о личности се чувају онолико времена колико је потребно за обезбеђивање сврхе за коју су подаци о личности прикупљени, и то:

 • за податке за које постоји законом дефинисан рок чувања, РТС чува податке у том периоду и брише их након протека додатног разумног рока;
 • податке које обрађује на основу легитимног интереса, РТС чува све док постоји легитимни интерес и брише их након протека додатног разумног рока.

Након испуњења сврхе, односно истека законом прописаног рока за чување података о личности, подаци о личности ће бити трајно обрисани.

 10. КОЛАЧИЋИ

На нашој интернет страници обрађујемо и користимо тзв. Колачиће (eng cookies).

Колачићи представљају податке који се складиште на рачунару (или другом уређају) корисника интернет странице (посетиоца интернет странице) и који омогућавају праћење и анализу корисничког понашања на интернет страници.

Колачићи уобичајено не воде ка откривању идентитета конкретног корисника. У случају да идентификују корисника, Колачићи представљају податке о личности, те стога се на њих примењују све тачке ових Правила приватности које уређују обраду података о личности.

Сходно члану 126., став 3 Закона о електронским комуникацијама коришћење Колачића је дозвољено, под условом да је кориснику дато јасно и потпуно обавештење о сврси прикупљања и обраде података у складу са законом који уређује заштиту података о личности, и под условом да му је пружена прилика да такву обраду одбије.  

Уклањење Колачића је могуће путем промене подешавања у вашем интернет прегледачу (Internet Explorer, Firefox, Chrome, итд.). Ускладиштене Колачиће можете обрисати из вашег интернет прегледача, с тим да уклањање појединог Колачића може довести до умањења функционалности интернет сајта.

Користимо следеће врсте Колачића:

 • Колачићи који су неопходни за функционисање интернет странице (Necessary Cookies), уклањање оваквих Колачића доводи до немогућности коришћења интернет странице или појединих њених делова;
 • Колачићи учинка (Performance Cookies), који пружају информације о посетиоцима и начину на који наши корисници користе нашу интернет страницу, на пример број посета, информацију о учесталости посета конкретној страници итд. Ове информације не идентификују корисника који посећује интернет страницу, а помажу нам да побољшамо перформансе сопствене интернет странице и омогући боље корисничко искуство.

 11. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ОБРАДИ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

 Други сајтови РТС-а, у зависности од врсте података које обрађују, могу имати своја посебна правила приватности или могу реферисати на ова правила.

Сва додатна питања у вези са обрадом података о личности, укључујући и начин остваривања права Ваших права, као лица чији се подаци обрађују можете упутити на е-мејл адресу: licezazastitupodataka@rts.rs или на адресу: Лице за заштиту података о личности, ЈМУ Радио Телевизија Србије, Таковска 10, 11000 Београд.

Датум последњег ажурирања 18. јул 2023.